Omstillingspuljen: for Corona-ramte virksomheder

Tilskud til innovation og omstilling af virksomheder der er særligt hårdt ramt af følgerne af covid-19.

1920x710topbilledeomstillingdrivhus

knap_bliv_kontaktet

Et løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

 

 

Hårdt ramte virksomheder i hele landet kan søge om et tilskud fra omstillingspuljen. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.

Eksempler på brancher der kan få hjælp

 • Konference-/ mødesteder
 • Rejsebureauer
 • Hoteller
 • Forlystelser
 • Restauranter
 • Oplevelsescentre
 • Diskoteker/natteliv
 • Events
 • Andre hårdt ramte virksomheder
 • Virksomheder i turisme-værdikæden

Krav til ansøger

Der gælder følgende krav til virksomheden for at være i målgruppen:

 • Ansøger skal som udgangspunkt være en privat virksomhed. Ansøgere, der er organiseret som fx fonde, foreninger eller selvejende institutioner kan også søge puljen, hvis de har et stort omstillingsbehov som følge af covid-19
 • Ansøger skal have et dansk CVR-nummer
 • Ansøger skal kunne dokumentere, at den som følge af covid-19 er hårdt ramt af krisen målt som et fald i omsætningen på mindst 30 pct.
 • Ansøger skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før covid-19, fx gennem tidligere regnskaber og positiv egen kapital
 • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage. Statsstøtte under de minimis-reglerne betyder, at en virksomhed kan modtage støtte på op til 200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår. Det medfører, at en virksomhed godt kan modtage flere mindre beløb, men det samlede beløb må aldrig overstige beløbsgrænsen for de minimis-støtte.
 • Ansøger skal have en plan for omstilling/tilpasning.

Bemærk at en ansøger ikke kan komme i betragtning til støtte hvis:

 • Ansøger får dækket de aktiviteter, der søges støtte til, via andre hjælpe- eller kompensationsordninger,
 • Ansøger er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter.

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning.

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til

1. Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller

 • Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed, digitalisering
 • Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder

2. Køb af udstyr

 • Fysisk ombygning/materialer
 • Nye digitale løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer

3. Kompetenceudvikling

 • Kompetenceudvikling i relation til covid-19-håndtering, herunder fx certificeringer, håndtering af mange kunder på en tryg måde
 • Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber
Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov.

Beregning af maksimalt tilskud sker på baggrund af virksomhedens antal ansatte:

Antal ansatte i virksomheden

1 - 9 ansatte

10 - 49 ansatte

50 - 249 ansatte

> 250 ansatte

Maksimalt tilskudsbeløb

Op til 250.000 kr.

Op til 500.000 kr.

Op til 1.000.000 kr.

Op til 1.500.000 kr.

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kr. per ansøgning.

Regler for tilskud
 • Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften.
 • Virksomheden skal selv afholde 25 pct. af udgiften kontant.
 • Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, hvor støttebeløbet fremgår, samt til hvilke udgifter og aktiviteter støtten ydes.
 • Der kan ydes forskudsudbetaling til virksomhederne på op til 50 pct. af udbetalingen.
 • Tilskuddet ydes i henhold til de minimis-forordningen for at sikre mindst mulig administration for virksomheder og operatøren. Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan ansøges om op til 1,5 mio. kr.

Ansøgningsrunde 1 (efterår 2020)
 • Den første ansøgningsrunde er åben fra 30. oktober kl. 12.00 til og med den 13. november 2020 kl. 24.00. Herefter sagsbehandles de indkomne ansøgninger inden for 14 dage i den rækkefølge de er modtaget
 • Der er afsat 50 mio. kr. til første runde
Ansøgningsrunde 2
 • Det offentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet.
Vurderingskriterier

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

 1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan: De ansøgte aktiviteter og indkøbte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til omstilling (pointscore 1 – 4).
 2. COVID-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (pointscore 1 – 4).
 3. Potentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at de har et potentiale for at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår med covid-19, så de kan være levedygtige på længere sigt (pointscore 1 – 4).
 4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (pointscore 2).

Dokumentationskrav

Ansøger skal indhente 3 tilbud i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i Forvaltningsloven.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

 • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
 • Tro og love erklæring
 • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
 • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
 • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
 • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter
Ansøgningsskema

 

Kontakt os

kontakt

Få sparring om Omstillingspuljen

Hvis du har spørgsmål til Omstillingspuljen, eller hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få støtte, er du velkommen til at kontakte projektleder Julie Tribler Bach på telefon 53727101 eller mail jtb@ehsj.dk

 

 

Hvem står bag?

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Erhvervshusene op_logotype deb-logo-800x150

Sidst opdateret: 30.10.2020