Udbud for rådgivere

Erhvervshus Sjælland ønsker at styrke indsatsen for at tilføre viden om samt planlægge et godt ejerskifte hos SMV´erne

 

Baggrund
Smv PRO er en virksomhedsrettet, national indsats, som drives af landets seks Erhvervshuse. De seks Erhvervshuse er økonomiske partnere i projektet sammen med Center for Ejerledede Virksomheder på CBS. Indsatsen som vi ønsker styrket er i Erhvervshus Sjælland.

Indsatsen er målrettet ejer- og familieledede virksomheder, som ønsker at udvikle sig og derigennem øge værdien af virksomheden. Måske har virksomhedsejeren brug for at kunne fokusere mere på det langsigtede strategiske arbejde og optimering af fx interne processer og markedsføring. Det kan også være, at virksomheden enten overvejer eller står direkte over for et ejer- eller generationsskifte og har behov for at vide, hvordan de griber processen an.  

I smv PRO sættes virksomhedens behov i centrum og videnstilførsel skræddersys til den enkelte virksomheds udfordringer. Derigennem bliver virksomheden fx i stand til at arbejde målrettet og professionelt med velkendte vækstdrivere såsom internationalisering, innovation og digitalisering.

Hvem er målgruppen for projektet?

 • Har dansk CVR-nummer 
 • Har eksisteret i tre år 
 • Er ejerledet, dvs. at den kontrollerende ejer er aktiv i den daglige ledelse. Ofte vil den kontrollerende ejer også være direktør 
 • Har 3-50 ansatte 
 • Er motiveret for at øge virksomhedens konkurrencekraft
 • Har et vækstpotentiale, der kan forløses gennem professionalisering


Hvad er opgaven?

Vi søger en ekspert i ejerskifter med indgående kendskab til målgruppen, der for en periode kan styrke den indsats, som projektet i forvejen foretager. Indsatsen som vi ønsker styrket er specifikt knyttet til Region Sjælland. Vi forestiller os, at eksperten vil kunne hjælpe med:

 • Yderligere at styrke projektets kommunikations- og markedsføringsindsats
 • I direkte dialog med virksomhederne kan hjælpe virksomhederne med at planlægge ejerskiftet
 • Hjælpe virksomheden gennem ansøgningsprocessen til projektets støttemidler


Vi forestiller os, at timerne vil blive fordelt efter behov, efter aftale og frem til projektets slutdato, 31. December 2022. Fordelingen på antal timer vil ligge på:

 • 50 timer på kommunikation
 • 100 timer på forretningsudvikling


Opgaverne i kommunikation vil typisk kunne være:

 • Give ekspertudtalelser i artikler produceret af Erhvervshusene om mere specifikke dele af ejerskiftet, herunder ’Hvordan dokumenterer du din virksomhed og hvorfor’, ’Hvor finder du din virksomheds næste ejer’ m.m.
 • Bidrag til caseartikler, hvor opgaven bliver at perspektivere ejerlederes oplevelser og udfordringer
 • Være sparringpartner omkring vinkling af artikler og til at kvalitetssikre artikler, så de rammer virksomhedernes virkelighed endnu bedre
 • Bidrage som facilitator/oplægsholder på fx et webinar eller måske en art ’brevkasse’ eller ’spørg eksperten’ om ejerskifte
 • Løbende sparring om emner og artikler, som typisk vil indebære en kort dialog med projektets kommunikationsansvarlige, der herefter står for produktionen af det faglige indhold

Opgaverne vedr. forretningsudvikling vil typisk kunne være:

 • Generel sparring til projektledelsen, vedr. et ejerskiftenetværks koncept og proces
 • Sparring vedr. gensidig vidensudveksling og vidensopbygning i et ejerskiftenetværk for Erhvervshusenes forretningsudviklere
 • Sammen med projektledelsen planlægge aktiviteter og medvirke til at eksekverer de aftalte aktiviteter, planer og mål
 • Specifik sparring om ejerskifte udfordringer i forhold til Erhvervshusenes øvrige forretningsudviklere. Dels i mindre grupper og dels individuel 1:1 sparring, hvis der skønnes behov
 • Sparring vedr. opsøgende virksomhedskontakt, herunder at afdække mulighederne for virksomhedernes deltagelse i ejerskifteprojektet
 • Sparring vedr. udvikling af samarbejde og interaktion med det private rådgivermarked om ejerskifte udfordringer
 • Erfaringsudveksling om behovsafdækning hos relevante virksomheder, der står overfor ejerskifte udfordringer
 • Kontakt til potentielle virksomheder, orientere dem om smv PRO, telefonisk/mail og opfølgning
 • Besøge virksomheder ved spidsbelastning for projektets fast tilknyttet forretningsudvikler
 • Foretage screening af virksomhed til deltagelse i smv PRO
 • Gennemgå forhåndsaftale med virksomheder
 • Kontakte potentielle virksomheder i eget netværk og informere dem om smv PRO
 • Bistå projektets fast tilknyttet forretningsudvikler med at udarbejde opgavebeskrivelser til virksomheder
 • Selvstændigt bistå virksomheder med at udarbejde opgavebeskrivelser
 • Bistå virksomheder med at evaluere indkomne tilbud fra projektets markedsafsøgningssystem, ENDIS
 • Yde assistance ved webinarer, workshops og andre arrangementer målrettet virksomheder


Tildeling:

Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning. Den vindende tilbudsgiver er den, som ordregiver samlet set vurderer, har afgivet det tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

I tildelingen af opgaven vil ordregiver lægge positiv vægt på følgende:

 • Tilbudsgiver har bred kompetence i SMV-segmentet specifikt i forhold til ejerskifteudfordringer - en forudsætning for at komme i betragtning
 • Tilbudsgiver har indgående kendskab til målgruppen
 • Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ovenstående kompetencer på den person, som skal gennemføre indsatsen
 • Af hensyn til sammenhængskraften og indbyrdes afhængighed af indsatsen, ønskes der ikke flere forskellige personer, som leverer ydelserne
 • Tilbudsgiver har erfaring med og indsigt i EU projekters kompleksitet
 • Tilbudsgiver har indsigt i og erfaring med erhvervsfremmesystemets rammevilkår og arbejdsbetingelser
 • Tilbudsgiver har erfaring med et projekt, der har mange samarbejdspartnere
 • Indsatsen skal kunne igangsættes hurtigst muligt efter aftaleindgåelse

Formkrav:

Det forventes, at tilbudsgivere udarbejder det skriftlige tilbud på dansk, og at omfanget af materialet ikke udgør mere end tre A4-sider ekskl. bilag. Materialet skal indeholde en sandsynliggørelse af, at tilbudsgiver er kvalificeret, herunder CV, referencer mm.

Vi forestiller os, at fordelingen på antal timer vil ligge på:

 • 50 timer på kommunikation
 • 100 timer på forretningsudvikling


Der kan være behov for køb op til 300 timer, så tilbudsgiver skal i afgivelsen af tilbud give:

 • Tilbud på ovenstående timer
 • Timepris
 • Totalpris
 • Eventuelle rabatter

Ansøgningsfrist og leverandørkontrakt: Fristen for indsendelse af skriftligt tilbud er fredag 22. januar, 2021, kl. 12:00

Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbuddet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb og senest fredag den 29. januar, 2021. Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret, som det vindende tilbud, er ikke et løfte om, at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen endelig aftale eller løfte herom, før leverandørkontrakten er forhandlet på plads og underskrevet af begge parter. Det forventes, at kontrakt med den valgte leverandør indgået senest ultimo uge 04, 2021.

Kontaktperson: Projektleder Helena Carlsen, hjl@ehsj.dk, telefon 53727191

Sidst opdateret: 11.01.2021