Udbud

medarb

Prækvalificering af videnrådgivning til strategiprojekt for SMV’er i Region Sjælland

1. 0 Indledning

I 2019 lanceres et nyt udviklingsprojekt med hovedfokus på at styrke virksomhedernes strategiske kompetencer og organisatoriske kapacitet, hvilket sætter virksomhederne i stand til at træffe strategiske beslutninger i overensstemmelse med deres vækststrategi samt reagerer fleksibelt og agilt på f.eks. den teknologiske udvikling og afsætningsmuligheder. Projektet skal styrke virksomhedernes forudsætninger for at realisere deres vækstpotentiale og gennem målrettet kompetencetilførsel øges virksomhedernes produktivitet. Dermed styrkes konkurrenceevnen og på sigt leder til øget beskæftigelse.

Erhvervshus Sjælland udbyder hermed dele af projektet som en opgave, der er støttet af Den Europæiske Socialfond. Det understreges, at der i udvælgelsen af leverandører i projektet skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund forvaltningsskik og gennemsigtighed, herunder økonomisk sparsommelighed.

Her udbydes afholdelsen og faciliteringen af Det Strategiske Basisforløb, hvor det forventes at 70 virksomheder fra Region Sjælland vil deltage. Der forventes 1-2 deltagere per virksomhed. For beskrivelse af konceptet se bilag 1.

1.1 Opgavebeskrivelse - se også nederste på siden

Projektet skal løbe over en treårig periode med opstart og udvikling af konceptet i januar 2019. Det forventes at det første Strategiske Basisforløb kan afholdes senest ultimo september 2019. De resterende forløb kan afholdes i projektperioden. De eksakte datoer for afholdelse af forløbene aftales med den valgte leverandør i forbindelse med kontraktindgåelse. Deltagerne på workshopforløbene kan være ejerlederen, bestyrelsen, den øvrige topledelse, mellemledere og nøglemedarbejdere. Nedenfor i boksen er forløbet udspecificeret mere detaljeret.

Det Strategiske Basisforløb:

 • 7 hold
 • 70 unikke virksomheder
 • 1-2 deltagere per virksomhed
 • Et kollektivt todages internat i tidsrummet kl. 8-21
 • Et kollektivt endags eksekveringsworkshop i tidsrummet kl. 8-21
 • En opfølgningsdag med 1:1 møderne på en times varighed med hver deltagende virksomhed

Den ordregivende myndighed er:

Erhvervshus Sjælland
Fulbyvej 15
4180 Sorø

ATT: SMV Strategi projektet

Alle projektspecifikke spørgsmål og henvendelser kan stilles til Projektleder Helena Julskov Larsen eller Vicedirektør Line Fossing fra Erhvervshus Sjælland.

Der kan stilles spørgsmål til ordregiver senest tre dage før tilbudsfrist til prækvalifikation.

1.2 Rammekontrakt og periode

Valg af leverandør er ikke afsluttet, før en rammekontrakt er underskrevet af begge parter.

Rammekontrakten forudsættes indgået med en leverandør i form af nedenstående aftaletype:

 • Der prækvalificeres 3-5 ansøgere i dette udbud som kvalificeres til at give et endeligt skriftligt tilbud på opgaven samt en mundtlig præsentation af løsningen.
 • Rammeaftalen har et samlet budget på 735.000 danske kr. ekskl. moms for ca. 70 unikke virksomheder og med deltagelse af minimum 1-2 per virksomhed.

Projektet er godkendt af Region Sjællands Vækstforum og finansieret af regionalfondsmidler og Den Europæiske Socialfond. Projektet afventer det endelige tilsagn via legalitetskontrollen i Erhvervsstyrelsen. Skulle støtten fra Den Europæiske Socialfond frafalde, ophæves projektet og dermed også rammekontrakten. Erhvervshus Sjælland tager derfor forbehold for denne godkendelse, samt eventuelle forsinkelser eller aflysninger af projektet uden for Erhvervshus Sjællands kontrol.

1.3 Opgavens omfang

Der henvises til beskrivelsen af det Strategiske Basis forløb i bilag 1 om konceptet.

1.4 Tildelingskriterier for endeligt udbud

Den endelige aftale/ordre bliver tildelt ud fra kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, som er nærmere beskrevet i det endelige udbudsmateriale som udsendes efter prækvalifikationen. Som en del af evalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skal de 3-5 prækvalificerede virksomheder præsenterer deres tilbud mundtligt for ordregiver.

Underkriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40 %
 • Kvalitet: 60 %

Underkriterierne vil blive yderligere uddybet i det endelige udbudsmateriale efter prækvalifikation.

2.0 Udbudsbetingelser og kriterier for prækvalifikation

Ansøgningsfristen er den 06.03.2019. Ansøgere ved prækvalifikationen bekendtgøres herefter hurtigst muligt om resultatet og senest den 14.03.2019.

Det endelige og mere detaljeret beskrevet udbudsmateriale udsendes til de 3-5 prækvalificerede virksomheder straks efter bekendtgørelsen af resultatet for prækvalifikationen. Rammeaftale med den valgte leverandør forventes indgået ultimo uge 18.

Ved det endelige udbud efter prækvalifikationen forventer Erhvervshus Sjælland at afholde mundtlige præsentationer som en del af tilbuddet med de prækvalificerede leverandører fredag den 12. april 2019.

2.1 Formkrav

Det forventes at ansøgere til prækvalifikationen udarbejder ansøgningsmaterialet på dansk og at omfanget af materialet ikke udgør mere end 5-8 A4 sider ekskl. bilag.

2.2 Udvælgelseskriterier til prækvalifikation

Nedenstående udvælgelseskriterier er udvalgt af ordregiver, idet ordregiver vil sikre, at prækvalifikationsansøgerne er kvalificeret og i stand til at afgive et endeligt tilbud på at udføre nærværende opgave.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem ansøgere og tilbudsgivere, der er egnet til at løfte og løse opgaven.

De 3-5 mest kvalificerede ansøgere, som ordregiver vurderer lever op til udvælgelseskriterierne vil indgå i den endelige tilbudsafgivelse, med henblik på tildeling af kontrakt.

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Såfremt den krævede

dokumentation ikke medsendes, kan ansøgningen vælges af ordregiver ikke at komme i betragtning.

Der ønskes følgende fra ansøgere til prækvalifikationen;

 • En kort beskrivelse af ansøgers virksomhedsprofil, ejerforhold, organisation, antal ansatte, kernekompetencer og forretningsområder. (max. 2 A4 sider)
 • En redegørelse for den undervisnings- og formidlingsmetode som anvendes i virksomheden i forhold til kunder og lignende udviklingsforløb. (max 2 A4 side)
 • En kort beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med forretningsudvikling, lederudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering og eksekvering målrettet ejerledere og SMV’er. Gerne konkrete referencer som kan kontaktes af ordregiver. (max 2 A4 side.)
 • Beskrivelse og dokumentation for 2-5 af konsulenternes og undervisernes erfaring med SMV’er særligt indenfor strategisk udvikling, implementering og eksekvering. De konsulenter som angives forventes, at være gennemgående i projektet og må ikke udskiftes i forløbet uden ordregivers sammentykke. (vedlægges som bilag)

Ordregiver lægger positivt vægt på at teamet af konsulenter og undervisere indeholder diversitet i forhold til målgruppen og at teamet samlet indeholder følgende kompetencer og erfaringer:

 • Dokumenteret erfaring med udførsel, implementering og eksekvering af strategiske planer
 • Dokumenteret erfaring med medarbejderinddragelse
 • Har været og/eller driver selvstændig, eller er medejer af en virksomhed.
 • Konsulent og undervisererfaring med SMV’er med 10-100 ansatte.
 • Konsulent og undervisererfaring med ejerledere som er involveret i driften og ledelsen af virksomhederne.
 • Kompetencer i strategisk analyse, strategiformulering, strategiproces samt implementering i SMV’er med 0-100 ansatte.

Ordregiver lægger positiv vægt på, hvorledes ansøger vil opfylde, at indholdet af Det Strategiske Basisforløb er praksisnært, værktøjsorienteret, implementerbart for virksomheden samt at virksomhederne styrkes i evnen til at eksekvere på et strategisk niveau.

Ordregiver lægger positiv vægt på, hvordan ansøger indtænker proceskonsulenterne fra Erhvervshus Sjællands rolle i forløbet og hvordan tilbudsgiver vil sikre at der sker en samskabende proces mellem ordregiver og ordretager.

Udvikling og gennemførelse af Strategisk Basisforløb

I regi af projektet udvikles der i en samskabende proces mellem Erhvervshus Sjællands projektteam og private rådgivere et Strategisk Basisforløb, der henvender sig til virksomheder med en lav grad af strategisk modenhed. På forløbet arbejdes der med at styrke de deltagende virksomheders strategiske tænkning og forretningsforståelse – både i forhold til mind-set og anvendelse i praksis.

Der sættes fokus på, hvad det vil sige at arbejde med strategiudvikling og -implementering samt hvordan det strategiske arbejde kan understøtte realiseringen af virksomhedens vækstambitioner. Forløbet forventes at berøre emner omkring virksomhedens forretningskoncept, herunder eksempelvis forretningsmodel, markedsposition og segmentering, samt strategiske overvejelser omkring kunde- og produktportefølje.

Gennem en vekselvirkning mellem faglige oplæg, refleksion over egen praksis samt sparring mellem de deltagende virksomheder opnår de deltagende virksomheder en dybere forståelse for deres strategiske muligheder og udfordringer. Derudover sætter forløbet, bl.a. via en eksekveringsworkshop, fokus på strategi i praksis og eksekvering.

Et strategiforløb består af:

 • et kollektivt, todages internat, hvor deltagerne får et kompetenceløft inden for strategisk tænkning og forretningsforståelse. Internatet gennemføres af private rådgivere og eksperter i samarbejde med Væksthus Sjællands projektteam
 • en kollektiv, endags eksekveringsworkshop, hvor virksomhederne færdiggør en strategisk eksekveringsplan for deres strategiske udviklingsområder. Virksomheden vil i denne proces få mulighed for sparring med en proceskonsulent. Deltagelsen på eksekveringsworkshoppen kan eventuelt tilrettelægges fleksibelt på tværs af internatholdene
 • en opfølgningsdag, hvor virksomhederne møder underviser sammen med proceskonsulenten på 1:1 basis og af ca. 1 times varighed pr. virksomhed

Der gennemføres i alt 7 strategiske basisforløb med deltagelse af minimum 70 SMV’er, hvorfra der forventes at deltage 1-2 personer pr. virksomhed.

Det forventes at:

 • forløbet er anvendeligt og praksisnært for virksomhederne
 • virksomhederne får viden om konkrete, får et gennemgående værktøj, der fremadrettet vil hjælpe med i praksis at lede virksomheden strategisk
 • virksomhederne får praktisk træning i værktøjerne
 • at der afsættes tid til Share Best Practice mellem de deltagende virksomheder
 • at underviser løbende sikre at virksomhederne løbende får 1:1 sparring af Erhvervshuset proceskonsulenter
 • at forløbet ud over faglige oplæg, refleksion og sparring også indeholder rolle- og virksomhedsspil
 • at underviser også er aktiv i rekruttering af virksomheder til forløbet

Logo Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

EU socialfonds logo

Sidst opdateret: 27.02.2019